Napolov’s Percussion Marathon bij Warsaw Autumn festival

Warsaw, Warsaw Philharmonic - Filharmonia Narodowa
22 september
19:15